Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Преглед на свлачище

BGS 13.00878-01

160 | Редактиране

Основни данни
April 11, 1972
BGS 13.00878-01
02-0087-01
гр. Ахтопол - северен плаж

Географски данни
27.9296138643
42.1008481705
None

Структура, механизъм и възраст
консеквентно
делапсивно
съвременно

Терен на който се проявява
морски брегови склон
по карта
13
север

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

глава V. ПОДЗЕМНИ ВОДИ В направените проучвателни изработки подземни води не се установиха. Установен бе извор с дебит 0.1л/сек. глава VII. ФИЗИКО-ГЕОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ В проучвания район са проявени свлачищни деформации, които обхващат част от крайбрежната ивица на северния плаж на гр. Ахтопол с ширина 110м на протежение от около 400м. От морето свлачищното тяло е отделено с плажна ивица, широчината на която е в преде-лите на 15-30м. Свлачищният ръб, сочещ мястото на плъзгателната повърхнина на терена е с дъгообразна форма. Резултатите от проучвателните работи показват, че от свлачищни движеноия са обхванати кватернерните и част от плиоценските отложения.Проявата на свлачищните движения се свързва преди всичко с морската абразия.Освен това известно отражение имат и атмосферните валежи, обуславящи промени в якостта на глините при тяхното овлажняване. Мощността на свлачищното тяло се изме-ня от 5 до 15-20м. Неговата денудирана повърхнина с наклон към морето, под ъгъл около 25градуса в най-западната част в непосредствена близост до свлачищния ръб до 10-15. На места се наблюдават заравнени терасовидни участъци, които сочат мястото на стари свлачищни тераси. Понастоящем визуално не се наблюдават признаци на движение на свлачищното тяло, което дава основание да се допусне, че то се намира в устойчиво състояние. С оглед да се оцени степента на устойчивост на масива са извършени стабилитетни изчисления по профил III-III за условията на плоска задача при следните предпоставки: - формата на плъзгателната повърхнина е криволинейна в горната част на масива и плоска под свлачищното тяло. Приети са три варианта за изчисление:при наклон на повърхнината 0, 2 и 5 градуса; -изчисленията се извършват по метода на алгебричното събиране на силите; - приемат се минимални значения за остатъчна якост на срязване, получени в лабораторни условия, а именно: за кватерненрни глини: обемно тегло - 1.78т/м3;ъгъл на вътрешно триене 11градуса и кохезия-0.6т/м2; за плиоценските глини: обемно тегло - 1.79т/м3;ъгъл на вътрешно триене 11градуса и кохезия-1.4т/м2; за пясъка от плажната ивица:обемно тегло - 1.58т/м3;ъгъл на вътрешно триене 30градуса и кохезия-0.0т/м2. Получени са коефициенти на устойчивост - при хоризонтална плъзгателна повърхнина -1.55; - при плъзгателна повърхнина с наклон 2градуса - 1.52; - при плъзгателна повърхнина с наклон 5градуса - 1.46 VIII. УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ Мероприятията следва да бъдат насочени към ограничаване влиянието на основните фактори, способствали появата на свлачищните деформации като най-ефикасни се очертават: 1. Брегови противосвлачищни съоръжения за погасяване на енергията на морските вълни за сметка на натрупването и задържането на плажните наноси; 2. Съоръжения за улавяне и регулиране на повърхностния воден отток в обсега на свлачището и извън него; 3. Включване в канализация на всички битови води от курортното селище над свлачището; 4. Залесяване и планиране на свлачищното тяло и района около него. 5. Съществуващия извор да се каптира чрез дренаж и водите му да се изведат извън свлачищното тяло.

Литература:

Доклад за инженерно-геоложки проучвания на свлачище "Северен плаж гр. Ахтопол" - КНИПИ по благоустройство и КС при КАБ - София, 1978г.

Начало на режимните наблюдения:

Oct. 11, 1981
Изследвания
BGS 13.00878-01 May 18, 2010

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BGS 13.00878-01/IGO_Ahtopol_10g.pdf ИГО
BGS 13.00878-01/Karta ot IGP 78g.jpg Ситуация
BGS 13.00878-01/Karta ot KAIS.jpg Скица
BGS 13.00878-01/Geolojki razrez 5.jpg ИГП
BGS 13.00878-01/Izvadka GO 09.pdf None

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход